TÜBİTAK : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları

(14-02-2013)

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu' nun "Türkiye E - Devlet Değerlendirmesi ve Üstün Yetenekli Bireyler" konu başlıklı bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda alınan kararlara; 

http://www.tubitak.gov.tr/btky/25 adresinden erişebilirsiniz.

Özel yetenekli bireylerin desteklenmesi "Özel Yetenekli Bireylerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı" kurulmuştur.

 Bu Başkanlığı’nın görevleri:

1)  Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve politikalar geliştirmek,

2)  Özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerini artırmaya yönelik stratejiler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

3)  Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak,

4)  Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele yönelik verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak ve uygulamak,

5) Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında bulunmak,

6) İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

7) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak,

Şeklinde sıralanmıştır.

Önümüzdeki dönemde üstün yetenekli bireylerin desteklenmesi için “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017”  hazırlanmıştır. Bu plana göre; üstün yetenekli bireylerin tanılanması, eğitimleri, personelin yetiştirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi gibi konularda yapılacak çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca, söz konusu strateji ve uygulama planında ülkemizde üstün yetenekli bireylere yönelik olarak örgün ve yaygın eğitimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline göre farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış çoklu modeller önerilmektedir. Böylece örgün ve yaygın eğitimde üstün yetenekli bireyler için yeni bir dönemin başlaması hedeflenmektedir. Önerilen eğitim modelleri, bilimsel araştırmaya dayalı, esnek, farklılıkları göz önüne alan, kaynakları (kişi, malzeme, mekân, mali vb.)  en etkin şekilde kullanan, bireylerin yaratıcılıklarını kullanarak bir ürün ortaya koymalarına fırsat sağlayan etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine dayalıdır.

Temel amaç,  ülkemizin üstün yeteneklilerin eğitimi ve istihdamı konusunda lider ülkelerden biri haline gelmesidir. Bu doğrultuda üstün yetenekliler konusunda yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak,  toplumda  yeni bir anlayış  geliştirmek,  eğitim için milli  gelirden daha çok pay ayırmak,  çalışmaları hayat boyu öğrenme ve rehberlik ilkesi ışığında sürdürmek, alınan kararlarda ve uygulamalarda süreklilik ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamaktır.

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren ülkeler üstünlüklerini kanıtlamanın bir yolu olarak spor/sanat ile fen ve matematik alanlarında üstün yetenekli bireylerin eğitimine hız vermeye başlamış, bu bireylerin yeteneklerini sergilemelerini sağlamışlardır. Günümüzde, ülkemiz de dâhil olmak üzere  pek  çok ülkenin kalkınma hedefleri arasında, üstün yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak, ülkelerine ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmalarını sağlamak yer almaktadır. 

 

bu haber 6090 kez okundu.